Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φρέζες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Φρέζες

395 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Φρέζες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Agritec AT-20 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 136 cm, 8 Größen erhältlich
Agritec AT-20 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 136 cm, 8 Größen erhältlich
Φρέζες, cjt2393136
Τόπος: 68804 Altlußheim, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.36 m, Βάθος εργασίας: 11 cm, Μαχαίρι φρέζας: 32

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
Wematik Bodenfräse Melbourne 220
Wematik Bodenfräse Melbourne 220
Φρέζες, cjt1866375
Τόπος: 49824 Emlichheim, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Μαχαίρι φρέζας: 60, Βάθος εργασίας: 16 cm, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Fräse IGN105, auch in 125, 150 & 180 cm
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Fräse IGN105, auch in 125, 150 & 180 cm
Φρέζες, cjt2309958
Τόπος: 21035 Hamburg, Γερμανία, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 30

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
Wematik Bodenfräse Melbourne 180
Wematik Bodenfräse Melbourne 180
Φρέζες, cjt1866373
Τόπος: 49824 Emlichheim, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 16 cm, Μαχαίρι φρέζας: 48, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Hydr. IGNH160 auch in 120, 140 & 150 cm
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Hydr. IGNH160 auch in 120, 140 & 150 cm
Φρέζες, cjt2309965
Τόπος: Hamburg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 60

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P


Reform 725
ΝΈΑ Reform 725
Φρέζες, cjt2649437
Τόπος: 3361 Aschbach, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 1.00 m

(με 12% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Reform 116
Reform 116
Φρέζες, cjt2648082
Τόπος: 4716 Hofkirchen, Αυστρία

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Reform 216
Reform 216
Φρέζες, cjt2648074
Τόπος: 4560 Kirchdorf , Αυστρία

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Howard CL 85 SU Bodenfräse Fräse Rotavator 95cm Versand möglich TOP
Howard CL 85 SU Bodenfräse Fräse Rotavator 95cm Versand möglich TOP
Φρέζες, cjt2647690
Τόπος: 65527 Niedernhausen, Γερμανία, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 0.95 m

Δείτε αγγελία
P

Reform RM 158
Reform RM 158
Φρέζες, cjt2646046
Τόπος: 6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία, Πλάτος εργασίας: 1.60 m

Δείτε αγγελία
P

Vogel & Noot MOTORMÄHER PLUS 4
Vogel & Noot MOTORMÄHER PLUS 4
Φρέζες, cjt2646031
Τόπος: 8230 Hartberg, Αυστρία

Δείτε αγγελία
P

Celli E 205 C
Celli E 205 C
Φρέζες, cjt2643852
Τόπος: 3738 Maartensdijk, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 1995, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Celli HV-HF-HFF
Celli HV-HF-HFF
Φρέζες, cjt2643822
Τόπος: 32-700 Bochnia, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύνδεσμος

Δείτε αγγελία
P

Celli H/BA
Celli H/BA
Φρέζες, cjt2643819
Τόπος: 32-700 Bochnia, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύνδεσμος

Δείτε αγγελία
P

Celli BV-BF-BFF
Celli BV-BF-BFF
Φρέζες, cjt2643818
Τόπος: 32-700 Bochnia, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύνδεσμος

Δείτε αγγελία
P

Celli Derby
Celli Derby
Φρέζες, cjt2643817
Τόπος: 32-700 Bochnia, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύνδεσμος

Δείτε αγγελία
P

Celli S/BA
Celli S/BA
Φρέζες, cjt2643813
Τόπος: 32-700 Bochnia, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύνδεσμος

Δείτε αγγελία
P

Celli BA
Celli BA
Φρέζες, cjt2643812
Τόπος: 32-700 Bochnia, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύνδεσμος

Δείτε αγγελία
P

Celli AG
Celli AG
Φρέζες, cjt2643801
Τόπος: 32-700 Bochnia, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύνδεσμος

Δείτε αγγελία
P

Celli E
Celli E
Φρέζες, cjt2643798
Τόπος: 32-700 Bochnia, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύνδεσμος

Δείτε αγγελία
P

Celli DE
Celli DE
Φρέζες, cjt2643797
Τόπος: 32-700 Bochnia, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύνδεσμος

Δείτε αγγελία
P

Celli B
Celli B
Φρέζες, cjt2643790
Τόπος: 32-700 Bochnia, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύνδεσμος

Δείτε αγγελία
P

Celli CE
Celli CE
Φρέζες, cjt2643787
Τόπος: 32-700 Bochnia, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης

Δείτε αγγελία
P

Celli Alpha
Celli Alpha
Φρέζες, cjt2643785
Τόπος: 32-700 Bochnia, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύνδεσμος

Δείτε αγγελία
P

Celli F/BA
Celli F/BA
Φρέζες, cjt2643784
Τόπος: 32-700 Bochnia, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύνδεσμος

Δείτε αγγελία
P

Celli Start
Celli Start
Φρέζες, cjt2643781
Τόπος: 32-700 Bochnia, Πολωνία, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύνδεσμος

Δείτε αγγελία
P

Howard HB 230
Howard HB 230
Φρέζες, cjt2642989
Τόπος: 33790 Halle, Γερμανία, Πλάτος εργασίας: 2.30 m

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Grimme RT 300 #1108
Grimme RT 300 #1108
Φρέζες, cjt2642400
Τόπος: 3299 Maasdam, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2008

Δείτε αγγελία
P


Howard HR20 205WU
Howard HR20 205WU
Φρέζες, cjt2642232
Τόπος: 49624 Löningen, Γερμανία, Πλάτος εργασίας: 2.05 m

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Vogel & Noot FM 1
Vogel & Noot FM 1
Φρέζες, cjt2640941
Τόπος: 8850 Murau, Αυστρία

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Sauerburger Reihenfräse für Streifensaat 4-reihig
Sauerburger Reihenfräse für Streifensaat 4-reihig
Φρέζες, cjt2639729
Τόπος: 77974 Kürzell, Γερμανία, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

AVR Multivator 4x75
AVR Multivator 4x75
Φρέζες, cjt2634450
Τόπος: 8304 EMMELOORD, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2008

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Baselier FF310 Frontfrees
Baselier FF310 Frontfrees
Φρέζες, cjt2634340
Τόπος: 4641 Ossendrecht, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2007, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης

Δείτε αγγελία
P

Baselier 4FKE310
Baselier 4FKE310
Φρέζες, cjt2634335
Τόπος: 4641 Ossendrecht, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2007, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Μαχαίρι φρέζας: 96, Λοιπά

Δείτε αγγελία
P

Krone Krone  RES 175 GUTER ZUSTAND
Krone Krone RES 175 GUTER ZUSTAND
Φρέζες, cjt2634255
Τόπος: 33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Φρέζες γενικής χρήσης

Δείτε αγγελία
P

Massano 3mtr met zaaiinrichting
Massano 3mtr met zaaiinrichting
Φρέζες, cjt2634244
Τόπος: 8734 Oosterend, Ολλανδία, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Reform RM 216 S MAG 4-TAKT
Reform RM 216 S MAG 4-TAKT
Φρέζες, cjt2633844
Τόπος: 6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία

(με 12% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Reform 216 S ROTAX
Reform 216 S ROTAX
Φρέζες, cjt2633841
Τόπος: 6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία

(με 12% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Reform 720
Reform 720
Φρέζες, cjt2633836
Τόπος: 6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Agria 3300
Agria 3300
Φρέζες, cjt2633808
Τόπος: 6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία

(με 12% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Reform 617D
Reform 617D
Φρέζες, cjt2633753
Τόπος: 8401 Kalsdorf, Αυστρία

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

BODENFRÄSE 125 CM
BODENFRÄSE 125 CM
Φρέζες, cjt2632864
Τόπος: 08223 Neustadt, Γερμανία, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 125.00 m

Δείτε αγγελία
P

BCS 615 S
BCS 615 S
Φρέζες, cjt2632559
Τόπος: 9640 Kötschach, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.40 m

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Reform MOTORMÄHER RM115
Reform MOTORMÄHER RM115
Φρέζες, cjt2632544
Τόπος: 8230 Hartberg, Αυστρία

(με 12% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Agria 8500
Agria 8500
Φρέζες, cjt2631744
Τόπος: 84576 Teising, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 1.50 m

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

SEPPI MIDIPIERRE dt 200
SEPPI MIDIPIERRE dt 200
Φρέζες, cjt2629948
Τόπος: 64720 Michelstadt, Γερμανία, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 200.00 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 32

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Howard HED 230 DU Schaltgetriebe + Stützräder
Howard HED 230 DU Schaltgetriebe + Stützräder
Φρέζες, cjt2629772
Τόπος: 25852 Sterdebüll, Γερμανία, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Βάθος εργασίας: 20 cm, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Dominus Dammkönig
Dominus Dammkönig
Φρέζες, cjt2629764
Τόπος: 64823 Groß-Umstadt, Γερμανία, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Λοιπά

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Vogel & Noot Heuschieber 230
Vogel & Noot Heuschieber 230
Φρέζες, cjt2629390
Τόπος: 9640 Kötschach, Αυστρία, Πλάτος εργασίας: 2.30 m

(με 12% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Krone Fräse 300
Krone Fräse 300
Φρέζες, cjt2627612
Τόπος: 27612 Loxstedt, Γερμανία, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάθος εργασίας: 25 cm, Φρέζες γενικής χρήσης

Δείτε αγγελία
P

Aebi CC36
Aebi CC36
Φρέζες, cjt2627477
Τόπος: 9461 GIETEN, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 1.17 m, Ελαστικά: 21x11.00-10

Δείτε αγγελία
P

Selectatilth Grondfrees 1.60m
Selectatilth Grondfrees 1.60m
Φρέζες, cjt2627160
Τόπος: 3299 Maasdam, Ολλανδία

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Krone RF 250
Krone RF 250
Φρέζες, cjt2625608
Τόπος: 59609 Anröchte-Altengeseke, Γερμανία, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάθος εργασίας: 25 cm, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Boxer BOXER GF 280 XL FREES INCL ROL
Boxer BOXER GF 280 XL FREES INCL ROL
Φρέζες, cjt2624394
Τόπος: 8501 Joure, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2015

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Krone REVS 200
Krone REVS 200
Φρέζες, cjt2623278
Τόπος: 36396 Steinau, Γερμανία, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 2.00 m

Δείτε αγγελία
P
 
1 - 50 από 395