Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φρέζες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φρέζες

243 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Φρέζες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Wematik Bodenfräse Melbourne 180
Wematik Bodenfräse Melbourne 180
Φρέζες, cjt1866373
Τόπος: 49824 Emlichheim, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 16 cm, Μαχαίρι φρέζας: 48, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
Wematik Bodenfräse Melbourne 220
Wematik Bodenfräse Melbourne 220
Φρέζες, cjt1866375
Τόπος: 49824 Emlichheim, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάθος εργασίας: 16 cm, Μαχαίρι φρέζας: 60, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
VEMAC GEO Bodenfräse Fräse Umkehrfräse schwere Version IGN 180cm NEU
VEMAC GEO Bodenfräse Fräse Umkehrfräse schwere Version IGN 180cm NEU
Φρέζες, cjt2399286
Τόπος: 39114 Magdeburg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Μαχαίρι φρέζας: 42

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
Φρέζες, cjt2787655
Τόπος: 39114 Magdeburg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Μαχαίρι φρέζας: 28, Βάθος εργασίας: 12 cm, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
Agritec AT-30 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 180 cm, 5 Größen erhältlich
Agritec AT-30 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 180 cm, 5 Größen erhältlich
Φρέζες, cjt2393139
Τόπος: 68804 Altlußheim, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Μαχαίρι φρέζας: 32

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P


Grimme GF 75-4
ΝΈΑ Grimme GF 75-4
Φρέζες, cjt2792818
Τόπος: 27793 Wildeshausen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2009, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

AVR Hoekschoffel / Combiwerktuig 4x75 cm
ΝΈΑ AVR Hoekschoffel / Combiwerktuig 4x75 cm
Φρέζες, cjt2791923
Τόπος: 8304 EMMELOORD, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2009

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Λοιπά FRÄSE 3M
ΝΈΑ FRÄSE 3M
Φρέζες, cjt2791561
Τόπος: 29355 Beedenbostel, Γερμανία

Δείτε αγγελία
P

Rau Rototiller
ΝΈΑ Rau Rototiller
Φρέζες, cjt2791506
Τόπος: 31246 Ilsede- Gadenstedt, Γερμανία

Δείτε αγγελία
P

Maschio Fräse U 205
Maschio Fräse U 205
Φρέζες, cjt2789176
Τόπος: 49377 Langförden, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2013, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Maschio C 250
Maschio C 250
Φρέζες, cjt2788440
Τόπος: 27607 Stadt Geestland, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2013, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Λοιπά Tc 1000 T
Tc 1000 T
Φρέζες, cjt2787903
Τόπος: 25813 Husum, Γερμανία

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
Φρέζες, cjt2787655
Τόπος: 39114 Magdeburg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Μαχαίρι φρέζας: 28, Βάθος εργασίας: 12 cm, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

AVR Multivator 4x75
AVR Multivator 4x75
Φρέζες, cjt2787502
Τόπος: 1461 Zuid Oost Beemster, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2007

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

AVR GE FORCE HD 6 meter
AVR GE FORCE HD 6 meter
Φρέζες, cjt2787500
Τόπος: 1461 Zuid Oost Beemster, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2010

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Howard Howard Fräse HR35 30SU
Howard Howard Fräse HR35 30SU
Φρέζες, cjt2787411
Τόπος: 27612 Loxstedt, Γερμανία, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Φωτισμός, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάθος εργασίας: 25 cm, Φρέζες γενικής χρήσης

Δείτε αγγελία
P

Howard
Howard
Φρέζες, cjt2783796
Τόπος: 08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 3.10 m

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Grimme GF75/4
Grimme GF75/4
Φρέζες, cjt2783755
Τόπος: 62136 RICHEBOURG, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2013

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Grimme GR300
Grimme GR300
Φρέζες, cjt2783752
Τόπος: 62136 RICHEBOURG, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2014

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Howard HA 180 SU Bodenfräse Fräse TOP Zustand - kaum benutzt !
Howard HA 180 SU Bodenfräse Fräse TOP Zustand - kaum benutzt !
Φρέζες, cjt2783547
Τόπος: 65527 Niedernhausen, Γερμανία, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m

Δείτε αγγελία
P

Konstantinidis SPR-G
Konstantinidis SPR-G
Φρέζες, cjt2783522
Τόπος: 64653 Lorsch, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1997

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Konstantinidis Spargeldammfräse SPR-G
Konstantinidis Spargeldammfräse SPR-G
Φρέζες, cjt2783492
Τόπος: 64653 Lorsch, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1997

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Struik 4RF380
Struik 4RF380
Φρέζες, cjt2781948
Τόπος: 49179 Ostercappeln-Schwagstorf, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1998, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.80 m

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Reform FRÄSE PRIVATVERKAUF
Reform FRÄSE PRIVATVERKAUF
Φρέζες, cjt2781909
Τόπος: 2100 Korneuburg, Αυστρία, Πλάτος εργασίας: 1.80 m

Δείτε αγγελία
P

Geo TL 115
Geo TL 115
Φρέζες, cjt2779985
Τόπος: 63796 Kahl, Γερμανία, Πλάτος εργασίας: 1.15 m, Βάθος εργασίας: 10 cm, Μαχαίρι φρέζας: 24

Δείτε αγγελία
P

Grimme FRAISE BUTTEUSE 4x90
Grimme FRAISE BUTTEUSE 4x90
Φρέζες, cjt2778794
Τόπος: 62490 VITRY EN ARTOIS, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2002

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Maschio G 300
Maschio G 300
Φρέζες, cjt2778729
Τόπος: 27612 Loxstedt, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2011, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.12 m, Μαχαίρι φρέζας: 72, Βάθος εργασίας: 30 cm, ...

Δείτε αγγελία
P

Maschio 120 Typ E
Maschio 120 Typ E
Φρέζες, cjt2778613
Τόπος: 54579 Üxheim-Niederehe, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1994, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 120.00 m

Δείτε αγγελία
P


Kuhn EL140N305
Kuhn EL140N305
Φρέζες, cjt2778585
Τόπος: 4161 Heukelum, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 1990, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Φρέζες γενικής χρήσης

Δείτε αγγελία
P

Celli E 205
Celli E 205
Φρέζες, cjt2777568
Τόπος: 27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία, Πλάτος εργασίας: 2.05 m

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Del Morino HOL 125R grondfrees
Del Morino HOL 125R grondfrees
Φρέζες, cjt2776429
Τόπος: 3299 Maasdam, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 1.25 m

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Howard Fräse Bodenfräse HA 80 SU 80cm Arbeitsbreite Versand möglich
Howard Fräse Bodenfräse HA 80 SU 80cm Arbeitsbreite Versand möglich
Φρέζες, cjt2775874
Τόπος: 65527 Niedernhausen, Γερμανία, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Λοιπά

Δείτε αγγελία
P

Howard Fräse Bodenfräse HA 110 SU 110 cm Versand möglich
Howard Fräse Bodenfräse HA 110 SU 110 cm Versand möglich
Φρέζες, cjt2775873
Τόπος: 65527 Niedernhausen, Γερμανία, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.10 m, Λοιπά

Δείτε αγγελία
P

Maschio SC 300
Maschio SC 300
Φρέζες, cjt2775226
Τόπος: 26899 Rhede, Γερμανία, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης

Δείτε αγγελία
P

Rumpstad FS 4X75
Rumpstad FS 4X75
Φρέζες, cjt2775082
Τόπος: 49661 Cloppenburg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1992, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

AVR MULTIVATOR
AVR MULTIVATOR
Φρέζες, cjt2775016
Τόπος: 62490 VITRY EN ARTOIS, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2012

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Grimme
Grimme
Φρέζες, cjt2774909
Τόπος: 46325 Borken, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1998, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m

Δείτε αγγελία
P

Minos Agri Bodenfräse T-DDSR3000AM
Minos Agri Bodenfräse T-DDSR3000AM
Φρέζες, cjt2774283
Τόπος: 56294 Münstermaifeld, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.15 m, Βάθος εργασίας: 22 cm, Μαχαίρι φρέζας: 72, Φρέζες γενικής χρήσης

Δείτε αγγελία
P

Howard HR 28 255 DU
Howard HR 28 255 DU
Φρέζες, cjt2773374
Τόπος: 56746 Spessart, Γερμανία, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάθος εργασίας: 20 cm

Δείτε αγγελία
P

Howard
Howard
Φρέζες, cjt2773279
Τόπος: 74575 Schrozberg, Γερμανία, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.30 m

Δείτε αγγελία
P

Baselier 4FK310
Baselier 4FK310
Φρέζες, cjt2769734
Τόπος: 1775 Middenmeer, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2007

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

AVR Ge-Force Rijenfrees
AVR Ge-Force Rijenfrees
Φρέζες, cjt2769021
Τόπος: 9051 Stiens, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Celli T250 355
Celli T250 355
Φρέζες, cjt2768873
Τόπος: 2241 Schönkirchen, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 2014, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Λοιπά, Ελαστικά: 10.0/75-15.3

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Köppl CC12
Köppl CC12
Φρέζες, cjt2768121
Τόπος: 8077 Gössendorf, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 2012, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 80.00 m, Λοιπά

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

AGRITEC UMKEHRFRÄSE-UKF 40/160
AGRITEC UMKEHRFRÄSE-UKF 40/160
Φρέζες, cjt2767501
Τόπος: 3361 Aschbach, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 2005

Δείτε αγγελία
P

AGRITEC VERTIKUTIERER GT 20-150
AGRITEC VERTIKUTIERER GT 20-150
Φρέζες, cjt2767500
Τόπος: 3361 Aschbach, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 2009

Δείτε αγγελία
P

Sauerburger Reihenfräse für Streifensaat 4-reihig
Sauerburger Reihenfräse für Streifensaat 4-reihig
Φρέζες, cjt2765459
Τόπος: 77974 Kürzell, Γερμανία, Φρέζες γενικής χρήσης

Δείτε αγγελία
P

Amac GF5
Amac GF5
Φρέζες, cjt2764939
Τόπος: 4451 Heikenszand, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2014, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Λοιπά

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Celli Grondfrees 2.30m sloffen
Celli Grondfrees 2.30m sloffen
Φρέζες, cjt2762225
Τόπος: 6903 Zevenaar, Ολλανδία, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Θρυμματιστές κορμών

Δείτε αγγελία
P

Forigo F5C
Forigo F5C
Φρέζες, cjt2761932
Τόπος: 63897 Miltenberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2008, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Μαχαίρι φρέζας: 72, Φρέζες γενικής χρήσης

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Howard 2.60M
Howard 2.60M
Φρέζες, cjt2761826
Τόπος: 4224 Wartberg, Αυστρία

Δείτε αγγελία
P

Struik 4RF380
Struik 4RF380
Φρέζες, cjt2760958
Τόπος: 62136 RICHEBOURG, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2002

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Maschio SC 300
Maschio SC 300
Φρέζες, cjt2760535
Τόπος: 29320 Hermannsburg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2013, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάθος εργασίας: 20 cm

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Ditch Witch R 40
Ditch Witch R 40
Φρέζες, cjt2759162
Τόπος: 74847 Obrigheim, Γερμανία

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Boxer D-02
Boxer D-02
Φρέζες, cjt2755325
Τόπος: 9581 Musselkanaal, Ολλανδία, Βάθος εργασίας: 60 cm

Δείτε αγγελία
P


 
1 - 50 από 243