Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

13115 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Massey Ferguson MF 6160A
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 6160A
Τρακτέρ, aat2651412
Τόπος: 52353 Düren-Echtz, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 6780 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
John Deere 6170R
John Deere 6170R
Τρακτέρ, aat2086157
Τόπος: 33142 Büren, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 1750 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr M 650
Deutz-Fahr M 650
Τρακτέρ, aat2580203
Τόπος: 45470 Mülheim an der Ruhr, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 1590 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
John Deere 6600
John Deere 6600
Τρακτέρ, aat2592612
Τόπος: 57392 Schmallenberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 10700 h, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...

Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
Case IH Case Magnum 310
Case IH Case Magnum 310
Τρακτέρ, aat2577054
Τόπος: 18299 Laage, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 228 kW, Ώρες λειτουργίας: 6600 h, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P


Case IH Puma 150 CVX
ΝΈΑ Case IH Puma 150 CVX
Τρακτέρ, aat2653157
Τόπος: 46419 Isselburg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...

Δείτε αγγελία
P

Top-Agro Kioti EX50CH NEU
ΝΈΑ Top-Agro Kioti EX50CH NEU
Τρακτέρ, aat2653152
Τόπος: 59-900 Zgorzelec, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 3, Ελαστικά μπροστά: 9,5-16, Ελαστικά πίσω: 13,6-26

Δείτε αγγελία
P

New Holland T6070 ELITE
ΝΈΑ New Holland T6070 ELITE
Τρακτέρ, aat2653148
Τόπος: 21-560 Międzyrzec Podlaski, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 123 kW, Ώρες λειτουργίας: 1277 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 2 lip 2010, ...

(με 23% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Deutz-Fahr TTV 1145
ΝΈΑ Deutz-Fahr TTV 1145
Τρακτέρ, aat2653138
Τόπος: 39042 Brixen/ Südtirol, Ιταλία, Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 109 kW, Ώρες λειτουργίας: 8690 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...

(με 22% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt Favorit 930 Vario TM
ΝΈΑ Fendt Favorit 930 Vario TM
Τρακτέρ, aat2653136
Τόπος: 27239 Twistringen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 236 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Claas Ares 577ATZ
ΝΈΑ Claas Ares 577ATZ
Τρακτέρ, aat2653134
Τόπος: 46-146 Domaszowice, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 89 kW, Ώρες λειτουργίας: 6100 h, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...

(με 23% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Kubota M6060 CAB
ΝΈΑ Kubota M6060 CAB
Τρακτέρ, aat2653133
Τόπος: 57462 Olpe, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 125 h, υδραυλικό τιμόνι, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Massey Ferguson 6150 A Dynashift
ΝΈΑ Massey Ferguson 6150 A Dynashift
Τρακτέρ, aat2653130
Τόπος: 29690 Schwarmstedt, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 71 kW, Ώρες λειτουργίας: 2640 h, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 818
ΝΈΑ Fendt 818
Τρακτέρ, aat2653128
Τόπος: 46-146 Strzelce, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 7950 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...

(με 23% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH Maxxum 140 Multikontroller
ΝΈΑ Case IH Maxxum 140 Multikontroller
Τρακτέρ, aat2653123
Τόπος: 04617 Starkenberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 5750 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere 6100
ΝΈΑ John Deere 6100
Τρακτέρ, aat2653117
Τόπος: 33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 10400 h, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...

Δείτε αγγελία
P

Claas Celtis 446 RX mit Frontlader
ΝΈΑ Claas Celtis 446 RX mit Frontlader
Τρακτέρ, aat2653114
Τόπος: 27729 Vollersode, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH JX 95
ΝΈΑ Case IH JX 95
Τρακτέρ, aat2653106
Τόπος: 27729 Vollersode, Γερμανία, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 2580 h, Τετρακίνητο, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere 8530
ΝΈΑ John Deere 8530
Τρακτέρ, aat2653081
Τόπος: 06268 Weißenschirmbach, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 257 kW, Ώρες λειτουργίας: 12600 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Ford Dexta
ΝΈΑ Ford Dexta
Τρακτέρ, aat2653072
Τόπος: 33181 Bad Wünnenberg/ Fürstenberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 7212 h, Ημερομηνία εγγραφής: 16.03.59, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt Favorit 514 C
ΝΈΑ Fendt Favorit 514 C
Τρακτέρ, aat2653068
Τόπος: 29386 Dedelstorf, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 15000 h, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Steyr 6125 Profi
ΝΈΑ Steyr 6125 Profi
Τρακτέρ, aat2653058
Τόπος: 077180 Tunari, Ρουμανία, Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 1580 h, Σύστημα κλιματισμού, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...

(με 24% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH Puma 230 CVX
ΝΈΑ Case IH Puma 230 CVX
Τρακτέρ, aat2653046
Τόπος: 99334 Elleben OT Riechheim, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 824 PROFI PLUS
ΝΈΑ Fendt 824 PROFI PLUS
Τρακτέρ, aat2653032
Τόπος: 4780 St. Vith, Βέλγιο, Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 890 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Massey Ferguson 6170
ΝΈΑ Massey Ferguson 6170
Τρακτέρ, aat2653022
Τόπος: 48351 Everswinkel, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 824 Favorit
ΝΈΑ Fendt 824 Favorit
Τρακτέρ, aat2653018
Τόπος: 4780 St. Vith, Βέλγιο, Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 9280 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

SAME Antares 130
ΝΈΑ SAME Antares 130
Τρακτέρ, aat2653011
Τόπος: 52076 Aachen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 4900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, ...

Δείτε αγγελία
P

Fendt 309 C   119/2
ΝΈΑ Fendt 309 C 119/2
Τρακτέρ, aat2653008
Τόπος: 77736 Zell a. H., Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 8800 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P


Claas SCORPION 9040
ΝΈΑ Claas SCORPION 9040
Τρακτέρ, aat2652982
Τόπος: 27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 5917 h, Ελαστικά μπροστά: 460/70R24, Ελαστικά πίσω: 460/70R24

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt Favorit 515 C
ΝΈΑ Fendt Favorit 515 C
Τρακτέρ, aat2652586
Τόπος: 54579 Üxheim, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 9850 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Μπροστινό pto, ...

Δείτε αγγελία
P

Fendt 936 Top Zustand Reifen neu
ΝΈΑ Fendt 936 Top Zustand Reifen neu
Τρακτέρ, aat2652561
Τόπος: 88499 Riedlingen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Διάταξη οπισθοπορείας, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

New Holland T6090
ΝΈΑ New Holland T6090
Τρακτέρ, aat2652531
Τόπος: 47665 Sonsbeck, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 3166 h, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

CHERY ciągnik rolniczy
ΝΈΑ CHERY ciągnik rolniczy
Τρακτέρ, aat2652392
Τόπος: 42-310 Żarki, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h

(με 23% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

New Holland 8260
ΝΈΑ New Holland 8260
Τρακτέρ, aat2652389
Τόπος: 8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία, Ώρες λειτουργίας: 25 h

Δείτε αγγελία
P

John Deere 7700 PS
ΝΈΑ John Deere 7700 PS
Τρακτέρ, aat2652388
Τόπος: 8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 3825 h, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere 3650
ΝΈΑ John Deere 3650
Τρακτέρ, aat2652386
Τόπος: 8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 6

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere 6190R
ΝΈΑ John Deere 6190R
Τρακτέρ, aat2652387
Τόπος: 8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2015, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Κύλινδρος: 6

Δείτε αγγελία
P

Fendt 380GT
ΝΈΑ Fendt 380GT
Τρακτέρ, aat2652385
Τόπος: 8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 360GT
ΝΈΑ Fendt 360GT
Τρακτέρ, aat2652384
Τόπος: 8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 48 kW

Δείτε αγγελία
P

Case IH IH Magnum 310
ΝΈΑ Case IH IH Magnum 310
Τρακτέρ, aat2652383
Τόπος: 8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 228 kW, Ώρες λειτουργίας: 4680 h, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH IH CVX150
ΝΈΑ Case IH IH CVX150
Τρακτέρ, aat2652382
Τόπος: 8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 5300 h, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Κύλινδρος: 6

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere 7810
ΝΈΑ John Deere 7810
Τρακτέρ, aat2652344
Τόπος: 3812 Amersfoort, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 15599 h

Δείτε αγγελία
P

New Holland T 7060
ΝΈΑ New Holland T 7060
Τρακτέρ, aat2652326
Τόπος: 768 05 Koryčany, Δημοκρατία της Τσεχίας, Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, ...

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere 6310
ΝΈΑ John Deere 6310
Τρακτέρ, aat2652325
Τόπος: 48727 Billerbeck, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

New Holland 8160
ΝΈΑ New Holland 8160
Τρακτέρ, aat2652308
Τόπος: 48727 Billerbeck, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 5775 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Massey Ferguson 8670 Dyna VT
ΝΈΑ Massey Ferguson 8670 Dyna VT
Τρακτέρ, aat2652302
Τόπος: 17109 Demmin, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 213 kW, Ώρες λειτουργίας: 5417 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere 820
ΝΈΑ John Deere 820
Τρακτέρ, aat2652301
Τόπος: 72295 Schopfloch, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 4400 h, Μπάρα κοπής, Μέγιστη ταχύτητα: 18 km/h, Κύλινδρος: 3, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...

Δείτε αγγελία
P

FENDT /  **Tausch möglich** 936 VARIO Allrad Traktor --Nettopreis--
ΝΈΑ FENDT / **Tausch möglich** 936 VARIO Allrad Traktor --Nettopreis--
Τρακτέρ, aat2652296
Τόπος: 49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 8100 h, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...

Δείτε αγγελία
P

John Deere 7800
ΝΈΑ John Deere 7800
Τρακτέρ, aat2652292
Τόπος: 34593 Knüllwald-Schellbach, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 7700 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

Δείτε αγγελία
P

John Deere 3050
ΝΈΑ John Deere 3050
Τρακτέρ, aat2652291
Τόπος: 54634 Bitburg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 11211 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 11.12.1986, ...

Δείτε αγγελία
P

John Deere 6190R DirectDrive 50km/h Eco
ΝΈΑ John Deere 6190R DirectDrive 50km/h Eco
Τρακτέρ, aat2652290
Τόπος: 30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 1800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Massey Ferguson 8140 Dynashift
ΝΈΑ Massey Ferguson 8140 Dynashift
Τρακτέρ, aat2652288
Τόπος: 17094 Pragsdorf, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 13360 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Διάταξη οπισθοπορείας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Massey Ferguson 8140 Dynashift
ΝΈΑ Massey Ferguson 8140 Dynashift
Τρακτέρ, aat2652287
Τόπος: 17094 Pragsdorf, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 14972 h, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

McCormick TTX 190
ΝΈΑ McCormick TTX 190
Τρακτέρ, aat2652285
Τόπος: 17094 Pragsdorf, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 136 kW

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Claas ARES 557 Allrad Traktor  --Nettopreis--
ΝΈΑ Claas ARES 557 Allrad Traktor --Nettopreis--
Τρακτέρ, aat2652278
Τόπος: 49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 76 kW, Ώρες λειτουργίας: 7650 h, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, ...

Δείτε αγγελία
P
 
1 - 50 από 13115