Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

13736 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
New Holland TM 150
New Holland TM 150
Τρακτέρ, aat2349385
Τόπος: 52353 Düren-Echtz, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 5100 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
John Deere 2850
John Deere 2850
Τρακτέρ, aat2778725
Τόπος: 31174 Schellerten, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 4929 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr 6.160 C SHIFT
Deutz-Fahr 6.160 C SHIFT
Τρακτέρ, aat2608468
Τόπος: 36272 Niederaula, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 150 h, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...

Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
Fendt 930 Vario TMS
Fendt 930 Vario TMS
Τρακτέρ, aat2787696
Τόπος: 8181 heerde, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 9300 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
Fendt 939 SCR
Fendt 939 SCR
Τρακτέρ, aat2612124
Τόπος: 06295 Lutherstadt Eisleben/ Volkstedt, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 287 kW, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανίχνευση φορτίου, ...

Δείτε αγγελία
P


John Deere 6330 Premium
ΝΈΑ John Deere 6330 Premium
Τρακτέρ, aat2795198
Τόπος: 8131 wijhe, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2012

Δείτε αγγελία
P

John Deere 6115M
ΝΈΑ John Deere 6115M
Τρακτέρ, aat2795197
Τόπος: 8131 wijhe, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2014

Δείτε αγγελία
P

Fendt Farmer 310
ΝΈΑ Fendt Farmer 310
Τρακτέρ, aat2795195
Τόπος: 8131 wijhe, Ολλανδία

Δείτε αγγελία
P

Fendt 511C
ΝΈΑ Fendt 511C
Τρακτέρ, aat2795194
Τόπος: 8131 wijhe, Ολλανδία

Δείτε αγγελία
P

Massey Ferguson 6150A
ΝΈΑ Massey Ferguson 6150A
Τρακτέρ, aat2795193
Τόπος: 06686 Zorbau, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 71 kW, Ώρες λειτουργίας: 5440 h, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH JX 90
ΝΈΑ Case IH JX 90
Τρακτέρ, aat2795192
Τόπος: 06686 Zorbau, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 4255 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH Farmall 55
ΝΈΑ Case IH Farmall 55
Τρακτέρ, aat2795191
Τόπος: 8131 wijhe, Ολλανδία

Δείτε αγγελία
P

Case IH Maxxum 5140
ΝΈΑ Case IH Maxxum 5140
Τρακτέρ, aat2795190
Τόπος: 8131 wijhe, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 1995

Δείτε αγγελία
P

Massey Ferguson MF 7620 Dyna VT
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 7620 Dyna VT
Τρακτέρ, aat2795170
Τόπος: 96052 Bamberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 142 kW, Ώρες λειτουργίας: 1000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Massey Ferguson MF 7620 Dyna VT
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 7620 Dyna VT
Τρακτέρ, aat2795169
Τόπος: 96052 Bamberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 142 kW, Ώρες λειτουργίας: 1325 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Massey Ferguson MF 397 A
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 397 A
Τρακτέρ, aat2795161
Τόπος: 99713 Ebeleben, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1989, Ώρες λειτουργίας: 7600 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 415
ΝΈΑ Fendt 415
Τρακτέρ, aat2795157
Τόπος: 34281 Gudensberg, Γερμανία, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Μονάδα ελέγχου dw: 3, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Deutz-Fahr M 640
ΝΈΑ Deutz-Fahr M 640
Τρακτέρ, aat2795153
Τόπος: 36251 Bad Hersfeld, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 1950 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...

Δείτε αγγελία
P

Deutz-Fahr M 6.50
ΝΈΑ Deutz-Fahr M 6.50
Τρακτέρ, aat2795151
Τόπος: 36251 Bad Hersfeld, Γερμανία

Δείτε αγγελία
P

Fendt 820 Vario
ΝΈΑ Fendt 820 Vario
Τρακτέρ, aat2795149
Τόπος: 36619 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat F110
ΝΈΑ Fiat F110
Τρακτέρ, aat2795127
Τόπος: 29525 Uelzen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1991, Ώρες λειτουργίας: 5600 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h

Δείτε αγγελία
P

Zetor Proxima 80
ΝΈΑ Zetor Proxima 80
Τρακτέρ, aat2795121
Τόπος: 23899 Kehrsen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, ...

Δείτε αγγελία
P

Case IH 1255 xla
ΝΈΑ Case IH 1255 xla
Τρακτέρ, aat2795117
Τόπος: 04509 Brinnis, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 9500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...

Δείτε αγγελία
P

Güldner Burgund  A3 KA
ΝΈΑ Güldner Burgund A3 KA
Τρακτέρ, aat2795115
Τόπος: 36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1963, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Κύλινδρος: 3, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Ταχύτητα pto: 540, ...

Δείτε αγγελία
P

Case IH 844 - S
ΝΈΑ Case IH 844 - S
Τρακτέρ, aat2795112
Τόπος: 36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Deutz-Fahr 6.17 Frontlader Frontzapfwelle
ΝΈΑ Deutz-Fahr 6.17 Frontlader Frontzapfwelle
Τρακτέρ, aat2795111
Τόπος: 27449 Kutenholz, Γερμανία, Ισχύς κινητήρα: 84 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 305 + Druckluft
ΝΈΑ Fendt 305 + Druckluft
Τρακτέρ, aat2795109
Τόπος: 27449 Kutenholz, Γερμανία, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH 5130 Frontlader+Druckluft
ΝΈΑ Case IH 5130 Frontlader+Druckluft
Τρακτέρ, aat2795105
Τόπος: 27449 Kutenholz, Γερμανία, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P


Case IH 744 + Frontlader
ΝΈΑ Case IH 744 + Frontlader
Τρακτέρ, aat2795100
Τόπος: 27449 Kutenholz, Γερμανία, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, υδραυλικό τιμόνι, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Κύλινδρος: 4, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000, Ελαστικά πίσω: 16.9-34

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere 5515 + Frontlader+Frontzapfwelle
ΝΈΑ John Deere 5515 + Frontlader+Frontzapfwelle
Τρακτέρ, aat2795096
Τόπος: 27449 Kutenholz, Γερμανία, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere 7530 Vario 40 GPS #1526
ΝΈΑ John Deere 7530 Vario 40 GPS #1526
Τρακτέρ, aat2795089
Τόπος: 3299 Maasdam, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 149 kW, Ώρες λειτουργίας: 6950 h

Δείτε αγγελία
P

New Holland TD 3.50 Kabine/Frontkraftheber/Räumschild *Aktion*
ΝΈΑ New Holland TD 3.50 Kabine/Frontkraftheber/Räumschild *Aktion*
Τρακτέρ, aat2795066
Τόπος: 57250 Netphen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 350 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...

Δείτε αγγελία
P

Branson 5025C Winterdienst
ΝΈΑ Branson 5025C Winterdienst
Τρακτέρ, aat2795062
Τόπος: 57250 Netphen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...

Δείτε αγγελία
P

John Deere 2520
ΝΈΑ John Deere 2520
Τρακτέρ, aat2795053
Τόπος: 56642 Kruft, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 540 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %

Δείτε αγγελία
P

Fendt 824
ΝΈΑ Fendt 824
Τρακτέρ, aat2795052
Τόπος: 56642 Kruft, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 5063 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere 6520 Premium Power Quad eco  mit Lader
ΝΈΑ John Deere 6520 Premium Power Quad eco mit Lader
Τρακτέρ, aat2795049
Τόπος: 48231 Warendorf, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 9300 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere 7430
ΝΈΑ John Deere 7430
Τρακτέρ, aat2795047
Τόπος: 72537 Mehrstetten, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 144 kW, Ώρες λειτουργίας: 7648 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH 1455 XL (IHC)
ΝΈΑ Case IH 1455 XL (IHC)
Τρακτέρ, aat2795037
Τόπος: 59348 Lüdinghausen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 14070 h, Πνευματικό σύστημα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, ...

Δείτε αγγελία
P

Fendt Farmer 309LSA Turbomatik
ΝΈΑ Fendt Farmer 309LSA Turbomatik
Τρακτέρ, aat2795031
Τόπος: 73113 Ottenbach, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 7130 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Hürlimann H-6170T
ΝΈΑ Hürlimann H-6170T
Τρακτέρ, aat2795030
Τόπος: 48356 Nordwalde, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 122 kW, Ώρες λειτουργίας: 6370 h, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ...

Δείτε αγγελία
P

JCB JCB 155-65
ΝΈΑ JCB JCB 155-65
Τρακτέρ, aat2795022
Τόπος: 54595 Prüm-Dausfeld, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 124 kW, Ώρες λειτουργίας: 2700 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, ...

Δείτε αγγελία
P

Zetor Cristall 8045
ΝΈΑ Zetor Cristall 8045
Τρακτέρ, aat2795021
Τόπος: 48356 Nordwalde, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 3790 h, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 03.01.1980, Κύλινδρος: 4, ...

Δείτε αγγελία
P

Deutz-Fahr Agrolux 410
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrolux 410
Τρακτέρ, aat2795020
Τόπος: 85049 Ingolstadt-Gerolfing, Γερμανία, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 15, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 15, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH Magnum 7230
ΝΈΑ Case IH Magnum 7230
Τρακτέρ, aat2795016
Τόπος: 7450 Holten, Ολλανδία, Ώρες λειτουργίας: 9938 h

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 309
ΝΈΑ Fendt 309
Τρακτέρ, aat2795012
Τόπος: 94513 Schönberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Claas Axos 320C
ΝΈΑ Claas Axos 320C
Τρακτέρ, aat2795000
Τόπος: 75031 Eppingen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2009, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Deutz-Fahr Agroplus 100
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroplus 100
Τρακτέρ, aat2794996
Τόπος: 34537 Bad Wildungen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 2530 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Claas Arion 550
ΝΈΑ Claas Arion 550
Τρακτέρ, aat2794994
Τόπος: 75031 Eppingen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 116 kW, Ώρες λειτουργίας: 400 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Claas Arion 550
ΝΈΑ Claas Arion 550
Τρακτέρ, aat2794992
Τόπος: 75031 Eppingen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 116 kW, Ώρες λειτουργίας: 800 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Μονάδα ελέγχου dw: 4, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH 7130
ΝΈΑ Case IH 7130
Τρακτέρ, aat2794991
Τόπος: 47906 Kempen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 157 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Deutz-Fahr D 7006 A-S mit Frontlader
ΝΈΑ Deutz-Fahr D 7006 A-S mit Frontlader
Τρακτέρ, aat2794971
Τόπος: 74865 Neckarzimmern, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, υδραυλικό τιμόνι, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h, ...

Δείτε αγγελία
P

Kubota
ΝΈΑ Kubota
Τρακτέρ, aat2794963
Τόπος: 3791 Achterveld, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2016

Δείτε αγγελία
P

John Deere 7920 Allrad Traktor --Nettopreis--
ΝΈΑ John Deere 7920 Allrad Traktor --Nettopreis--
Τρακτέρ, aat2794939
Τόπος: 49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 8230 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...

Δείτε αγγελία
P

Zetor 9641 Forterra
ΝΈΑ Zetor 9641 Forterra
Τρακτέρ, aat2794935
Τόπος: 24214 Gettorf, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 2699 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 11.12.2006, ...

Δείτε αγγελία
P

Deutz-Fahr K90
ΝΈΑ Deutz-Fahr K90
Τρακτέρ, aat2794925
Τόπος: 3231 Grobelno, Σλοβενία, Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 22% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P


 
1 - 50 από 13736