Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

13014 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Massey Ferguson 6180
Massey Ferguson 6180
Τρακτέρ, aat2501511
Τόπος: 39264 Zerbst/ Anhalt OT Gehrden, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 8200 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
New Holland TL 90 A
New Holland TL 90 A
Τρακτέρ, aat2393082
Τόπος: 58802 Balve, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 67 kW, Ώρες λειτουργίας: 3999 h, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
Fiat 680 DT
Fiat 680 DT
Τρακτέρ, aat2624150
Τόπος: 74589 Satteldorf, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 6589 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...

Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
New Holland T4.55 Powerstar
New Holland T4.55 Powerstar
Τρακτέρ, aat2012009
Τόπος: 93158 Teublitz, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Χαμηλή καμπίνα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...

Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
Superprofi / Hoflader, Bauernlader, Radlader 06, Superprofi / Hoflader, Bauernlader, Radlader
Superprofi / Hoflader, Bauernlader, Radlader 06, Superprofi / Hoflader, Bauernlader, Radlader
Τρακτέρ, aat2580386
Τόπος: 15537 Grünheide, Γερμανία, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Τετρακίνητο

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P


Massey Ferguson 6140
ΝΈΑ Massey Ferguson 6140
Τρακτέρ, aat2661629
Τόπος: 83104 Schönau bei Tuntenhausen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1998, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 32, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 32, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt Fa 308 LSA
ΝΈΑ Fendt Fa 308 LSA
Τρακτέρ, aat2661628
Τόπος: 83104 Schönau bei Tuntenhausen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 8860 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 6, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 21, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt Vario 516 SCR
ΝΈΑ Fendt Vario 516 SCR
Τρακτέρ, aat2661626
Τόπος: 86529 Schrobenhausen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 640 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 718 Vario
ΝΈΑ Fendt 718 Vario
Τρακτέρ, aat2661624
Τόπος: 84427 Armstorf, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 1590 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 540/65R30 TB, ...

Δείτε αγγελία
P

Case IH PUMA CVX 130
ΝΈΑ Case IH PUMA CVX 130
Τρακτέρ, aat2661622
Τόπος: 28876 Oyten, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 2467 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 927 Vario
ΝΈΑ Fendt 927 Vario
Τρακτέρ, aat2661617
Τόπος: 24622 Gnutz, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 199 kW, Ώρες λειτουργίας: 9600 h, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH 4210
ΝΈΑ Case IH 4210
Τρακτέρ, aat2661616
Τόπος: 97944 Boxberg-Seehof, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 3250 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 11.2 R 24, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH PUMA CVX 230
ΝΈΑ Case IH PUMA CVX 230
Τρακτέρ, aat2661615
Τόπος: 97944 Boxberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1100 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Μονάδα ελέγχου dw: 4, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/750/1000/1440, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 933 Vario
ΝΈΑ Fendt 933 Vario
Τρακτέρ, aat2661609
Τόπος: 19205 Gadebusch, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 7500 h

Δείτε αγγελία
P

Deutz-Fahr Agrotron 620 TTV
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 620 TTV
Τρακτέρ, aat2661608
Τόπος: 94315 Straubing, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 124 kW, Ώρες λειτουργίας: 2045 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Claas Arion 640 CIS
ΝΈΑ Claas Arion 640 CIS
Τρακτέρ, aat2661599
Τόπος: 09232 Hartmannsdorf, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 1700 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Claas Arion 640 CIS
ΝΈΑ Claas Arion 640 CIS
Τρακτέρ, aat2661598
Τόπος: 09232 Hartmannsdorf, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 1220 h, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH 195 CVX
ΝΈΑ Case IH 195 CVX
Τρακτέρ, aat2661595
Τόπος: 92262 Schwend, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 5600 h, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Massey Ferguson 6270
ΝΈΑ Massey Ferguson 6270
Τρακτέρ, aat2661586
Τόπος: 47240 BON ENCONTRE (47 - Lot-et-Garonne), Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Massey Ferguson 5465 TIERS 3
ΝΈΑ Massey Ferguson 5465 TIERS 3
Τρακτέρ, aat2661585
Τόπος: 47240 BON ENCONTRE (47 - Lot-et-Garonne), Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 2600 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

New Holland TL90A
ΝΈΑ New Holland TL90A
Τρακτέρ, aat2661583
Τόπος: 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS (85 - Vendée), Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 6342 h, Τετρακίνητο

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

New Holland T 6010 PLUS
ΝΈΑ New Holland T 6010 PLUS
Τρακτέρ, aat2661582
Τόπος: 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS (85 - Vendée), Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 4778 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH 844 SB
ΝΈΑ Case IH 844 SB
Τρακτέρ, aat2661581
Τόπος: 08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 10840 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH 845
ΝΈΑ Case IH 845
Τρακτέρ, aat2661580
Τόπος: 08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 3537 h, Τετρακίνητο, Ελαστικά μπροστά: 13.6R24, Ελαστικά πίσω: 16.9R34

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH 7110
ΝΈΑ Case IH 7110
Τρακτέρ, aat2661579
Τόπος: 08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 6698 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 65 %, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH CS 130
ΝΈΑ Case IH CS 130
Τρακτέρ, aat2661578
Τόπος: 08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 7660 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, ...

Δείτε αγγελία
P

Case IH MXM
ΝΈΑ Case IH MXM
Τρακτέρ, aat2661577
Τόπος: 08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 3272 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Claas ARES 696 RZ
ΝΈΑ Claas ARES 696 RZ
Τρακτέρ, aat2661576
Τόπος: 08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 6325 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Ελαστικά μπροστά: 480.65R28, Ελαστικά πίσω: 650.75R32

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P


Fiat / Fiatagri 80--88
ΝΈΑ Fiat / Fiatagri 80--88
Τρακτέρ, aat2661575
Τόπος: 08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 4842 h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 7.50R18, Ελαστικά πίσω: 16.9R34

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat / Fiatagri F100
ΝΈΑ Fiat / Fiatagri F100
Τρακτέρ, aat2661573
Τόπος: 08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 7930 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Ελαστικά μπροστά: 13 6R28, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat / Fiatagri F100
ΝΈΑ Fiat / Fiatagri F100
Τρακτέρ, aat2661574
Τόπος: 08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8735 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Ελαστικά μπροστά: 13.6R28, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Renault 620 RZ
ΝΈΑ Renault 620 RZ
Τρακτέρ, aat2661572
Τόπος: 08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 8361 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Lamborghini 600 T
ΝΈΑ Lamborghini 600 T
Τρακτέρ, aat2661571
Τόπος: 08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 10183 h, Τετρακίνητο

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

New Holland TL 100
ΝΈΑ New Holland TL 100
Τρακτέρ, aat2661568
Τόπος: 08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 6060 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 380/70R24, Ελαστικά πίσω: 480/70R34

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

New Holland T 7060
ΝΈΑ New Holland T 7060
Τρακτέρ, aat2661561
Τόπος: 36250 SAINT MAUR (36 - Indre), Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 154 kW, Ώρες λειτουργίας: 1370 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...

Δείτε αγγελία
P

Renault ARES 556 RZ
ΝΈΑ Renault ARES 556 RZ
Τρακτέρ, aat2661558
Τόπος: 71850 CHARNAY LES MACON, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 71 kW, Ώρες λειτουργίας: 10700 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Renault 651-4
ΝΈΑ Renault 651-4
Τρακτέρ, aat2661559
Τόπος: 71850 CHARNAY LES MACON, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 7493 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...

Δείτε αγγελία
P

New Holland N-H T 5050
ΝΈΑ New Holland N-H T 5050
Τρακτέρ, aat2661556
Τόπος: 71850 CHARNAY LES MACON, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 5100 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 65 %, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere TRACTEUR JOHN DEERE 3050
ΝΈΑ John Deere TRACTEUR JOHN DEERE 3050
Τρακτέρ, aat2661552
Τόπος: 71850 CHARNAY LES MACON, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 7980 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Renault ARES 640 RZ
ΝΈΑ Renault ARES 640 RZ
Τρακτέρ, aat2661543
Τόπος: 71850 CHARNAY LES MACON, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere J-D 3400
ΝΈΑ John Deere J-D 3400
Τρακτέρ, aat2661542
Τόπος: 71850 CHARNAY LES MACON, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 7200 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Claas ARION 620 CIS CONFORT
ΝΈΑ Claas ARION 620 CIS CONFORT
Τρακτέρ, aat2661540
Τόπος: 71850 CHARNAY LES MACON, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 35 %, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Renault ARES 720 RZ
ΝΈΑ Renault ARES 720 RZ
Τρακτέρ, aat2661539
Τόπος: 71850 CHARNAY LES MACON, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 7100 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Claas ARION 640 CEBIS
ΝΈΑ Claas ARION 640 CEBIS
Τρακτέρ, aat2661541
Τόπος: 71850 CHARNAY LES MACON, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 3650 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

SAME EXPLORER
ΝΈΑ SAME EXPLORER
Τρακτέρ, aat2661537
Τόπος: 71850 CHARNAY LES MACON, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Valtra 6100
ΝΈΑ Valtra 6100
Τρακτέρ, aat2661536
Τόπος: 84307 Eggenfelden , Γερμανία, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Ταχύτητα pto: 540/1000, Ελαστικά πίσω: 14.9R38

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Valtra A 73C
ΝΈΑ Valtra A 73C
Τρακτέρ, aat2661534
Τόπος: 84539 Ampfing, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ελαστικά μπροστά: 300/70R20, Ελαστικά πίσω: 380/85R30

Δείτε αγγελία
P

Case IH PUMA 140 LRZ
ΝΈΑ Case IH PUMA 140 LRZ
Τρακτέρ, aat2661532
Τόπος: TN27 8 Biddenden, Kent, Μεγ. Βρετανία, Έτος κατασκευής: 2012

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere 7280R
ΝΈΑ John Deere 7280R
Τρακτέρ, aat2661529
Τόπος: SY4 4 Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία, Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 2917 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα

Δείτε αγγελία
P

John Deere 6210R
ΝΈΑ John Deere 6210R
Τρακτέρ, aat2661528
Τόπος: SY4 4 Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία, Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 154 kW, Ώρες λειτουργίας: 2645 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα

Δείτε αγγελία
P

Case IH CVX 200 with Loader
ΝΈΑ Case IH CVX 200 with Loader
Τρακτέρ, aat2661526
Τόπος: SY4 4 Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία, Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 3109 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα

Δείτε αγγελία
P

John Deere 7530 Premium
ΝΈΑ John Deere 7530 Premium
Τρακτέρ, aat2661527
Τόπος: SY4 4 Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία, Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Δείτε αγγελία
P

Claas Axion 820
ΝΈΑ Claas Axion 820
Τρακτέρ, aat2661525
Τόπος: HptStr.10, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 5700 h, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...

Δείτε αγγελία
P

Claas Arion 640 Cebis
ΝΈΑ Claas Arion 640 Cebis
Τρακτέρ, aat2661524
Τόπος: HptStr.10, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 3600 h, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ...

Δείτε αγγελία
P

John Deere 6920 PREMIUM
ΝΈΑ John Deere 6920 PREMIUM
Τρακτέρ, aat2661519
Τόπος: 26605 Aurich, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 6144 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P




 
1 - 50 από 13014