Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

13610 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
John Deere 40 - 50 Serie
John Deere 40 - 50 Serie
Τρακτέρ, aat2332619
Τόπος: 94060 Pocking, Γερμανία

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
Fendt 930 Vario Com3
Fendt 930 Vario Com3
Τρακτέρ, aat2754288
Τόπος: 74523 Schwäbisch Hall-Hessental, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 8100 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
New Holland T 7.210 Autocommand
New Holland T 7.210 Autocommand
Τρακτέρ, aat2602610
Τόπος: 8401 Gorredijk, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 154 kW, Ώρες λειτουργίας: 583 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανίχνευση φορτίου, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Βηματική ταχύτητα, ...

Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
Valtra T 213 V Rückfahreinrichtung
Valtra T 213 V Rückfahreinrichtung
Τρακτέρ, aat2114518
Τόπος: 65549 Limburg / Lahn, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 156 kW, Ώρες λειτουργίας: 990 h, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
John Deere 28 50 Fronthydraulik+Zapfwelle
John Deere 28 50 Fronthydraulik+Zapfwelle
Τρακτέρ, aat2732538
Τόπος: 73479 Ellwangen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h

Δείτε αγγελία
P


Deutz-Fahr Agrotron M 620
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron M 620
Τρακτέρ, aat2790298
Τόπος: 35239 Steffenberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 3920 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 540/65R28, Ελαστικά πίσω: 650/65R38

Δείτε αγγελία
P

Fendt 718 Vario TMS
ΝΈΑ Fendt 718 Vario TMS
Τρακτέρ, aat2790297
Τόπος: 96197 Schirradorf, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 312 LSA
ΝΈΑ Fendt 312 LSA
Τρακτέρ, aat2790276
Τόπος: 16559 Liebenwalde , Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 14950 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Valtra N 103.3 H5
ΝΈΑ Valtra N 103.3 H5
Τρακτέρ, aat2790268
Τόπος: 26506 Norden, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 338 h, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Valtra N 163 D
ΝΈΑ Valtra N 163 D
Τρακτέρ, aat2790260
Τόπος: 29690 Schwarmstedt, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 647 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Valtra T 163 ED FL
ΝΈΑ Valtra T 163 ED FL
Τρακτέρ, aat2790259
Τόπος: 27239 Twistringen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 225 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 718 Vario SCR Profi
ΝΈΑ Fendt 718 Vario SCR Profi
Τρακτέρ, aat2790257
Τόπος: 27239 Twistringen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 133 kW, Ώρες λειτουργίας: 120 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Claas Xerion 3800 Trac VC
ΝΈΑ Claas Xerion 3800 Trac VC
Τρακτέρ, aat2790239
Τόπος: 27239 Twistringen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 276 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere 2650 SG 2
ΝΈΑ John Deere 2650 SG 2
Τρακτέρ, aat2790237
Τόπος: 27793 Wildeshausen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 10350 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Valtra N 143 H3
ΝΈΑ Valtra N 143 H3
Τρακτέρ, aat2790235
Τόπος: 17217 Penzlin, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 113 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...

Δείτε αγγελία
P

Claas ARES 577 ATZ
ΝΈΑ Claas ARES 577 ATZ
Τρακτέρ, aat2790229
Τόπος: 26655 Westerstede, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 91 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Claas Xerion 3800 Trac VC
ΝΈΑ Claas Xerion 3800 Trac VC
Τρακτέρ, aat2790225
Τόπος: 49688 Lastrup, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 279 kW, Ώρες λειτουργίας: 9690 h, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Claas Axion 950 CMatic
ΝΈΑ Claas Axion 950 CMatic
Τρακτέρ, aat2790219
Τόπος: 27793 Wildeshausen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 306 kW, Ώρες λειτουργίας: 1274 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 826 Vario SCR Profi
ΝΈΑ Fendt 826 Vario SCR Profi
Τρακτέρ, aat2790217
Τόπος: 27793 Wildeshausen, Γερμανία, Ισχύς κινητήρα: 188 kW, Ώρες λειτουργίας: 2242 h, Ελαστικά μπροστά: 540/65 R 34 CONTI, Ελαστικά πίσω: 650/85 R 38 CONTI

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere 6300
ΝΈΑ John Deere 6300
Τρακτέρ, aat2790212
Τόπος: 26655 Westerstede, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 10 %, Ελαστικά μπροστά: 420/70 R 24, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt Farmer 411 Vario
ΝΈΑ Fendt Farmer 411 Vario
Τρακτέρ, aat2790197
Τόπος: 27793 Wildeshausen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 87 kW, Ώρες λειτουργίας: 7060 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Claas Axion 850 Cebis
ΝΈΑ Claas Axion 850 Cebis
Τρακτέρ, aat2790186
Τόπος: 49688 Lastrup, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 6100 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt Favorit 826 Vario SC
ΝΈΑ Fendt Favorit 826 Vario SC
Τρακτέρ, aat2790181
Τόπος: 49688 Lastrup, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 188 kW, Ώρες λειτουργίας: 2025 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt Farmer 412 Vario
ΝΈΑ Fendt Farmer 412 Vario
Τρακτέρ, aat2790178
Τόπος: 26655 Westerstede, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 9800 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

New Holland T 9.505
ΝΈΑ New Holland T 9.505
Τρακτέρ, aat2790177
Τόπος: 49688 Lastrup, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 368 kW, Ώρες λειτουργίας: 2490 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 900/60R42, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Claas Ares 656
ΝΈΑ Claas Ares 656
Τρακτέρ, aat2790176
Τόπος: 26655 Westerstede, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 97 kW, Ώρες λειτουργίας: 8120 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 828 Vario SCR Profi
ΝΈΑ Fendt 828 Vario SCR Profi
Τρακτέρ, aat2790168
Τόπος: 39171 Langenweddingen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 2433 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH 644
ΝΈΑ Case IH 644
Τρακτέρ, aat2790164
Τόπος: 27239 Twistringen, Γερμανία, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 10156 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 7.50-80, ...

Δείτε αγγελία
P


John Deere 6310 Premium
ΝΈΑ John Deere 6310 Premium
Τρακτέρ, aat2790153
Τόπος: 27793 Wildeshausen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 12535 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 936 Vario S4 Profi P
ΝΈΑ Fendt 936 Vario S4 Profi P
Τρακτέρ, aat2790154
Τόπος: 17217 Penzlin, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 269 kW, Ώρες λειτουργίας: 465 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

New Holland L 85
ΝΈΑ New Holland L 85
Τρακτέρ, aat2790155
Τόπος: 26655 Westerstede, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 3251 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Claas Arion 540 CIS
ΝΈΑ Claas Arion 540 CIS
Τρακτέρ, aat2790147
Τόπος: 27299 Völkersen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 1659 h, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 305 + Druckluft
ΝΈΑ Fendt 305 + Druckluft
Τρακτέρ, aat2790146
Τόπος: 27449 Kutenholz, Γερμανία, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Κύλινδρος: 4, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 720 Vario S4 Profi P
ΝΈΑ Fendt 720 Vario S4 Profi P
Τρακτέρ, aat2790135
Τόπος: 17217 Penzlin, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 148 kW, Ώρες λειτουργίας: 205 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere 6920 Auto Power
ΝΈΑ John Deere 6920 Auto Power
Τρακτέρ, aat2790132
Τόπος: 26655 Westerstede, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 5650 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Renault Ares 556 RX
ΝΈΑ Renault Ares 556 RX
Τρακτέρ, aat2790128
Τόπος: 26203 Wardenburg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 6650 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 308
ΝΈΑ Fendt 308
Τρακτέρ, aat2790098
Τόπος: 74523 Wielandsweiler, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 6700 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, ...

Δείτε αγγελία
P

Fendt Farmer 105 S
ΝΈΑ Fendt Farmer 105 S
Τρακτέρ, aat2790094
Τόπος: 24558 Wakendorf II, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 31.08.1979, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...

Δείτε αγγελία
P

Case IH CVX 1155
ΝΈΑ Case IH CVX 1155
Τρακτέρ, aat2790090
Τόπος: 63-505 Doruchów, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 23% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Massey Ferguson 1114 A Allrad gepflegte Maschine TÜV
ΝΈΑ Massey Ferguson 1114 A Allrad gepflegte Maschine TÜV
Τρακτέρ, aat2790086
Τόπος: 65527 Niedernhausen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 4700 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH MAXXUM 5130 wie 5120 5140 Druckluft 40km/h Allrad FH TÜV
ΝΈΑ Case IH MAXXUM 5130 wie 5120 5140 Druckluft 40km/h Allrad FH TÜV
Τρακτέρ, aat2790083
Τόπος: 65527 Niedernhausen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 7735 h, υδραυλικό τιμόνι, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Massey Ferguson MF 7618 Dyna VT Exclusive
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 7618 Dyna VT Exclusive
Τρακτέρ, aat2790082
Τόπος: 24997 Wanderup, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt F275GTS
ΝΈΑ Fendt F275GTS
Τρακτέρ, aat2790077
Τόπος: 59590 GESEKE, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 9450 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 29 km/h, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Lamborghini Crono 574-70 erst 1485 Bh!!!
ΝΈΑ Lamborghini Crono 574-70 erst 1485 Bh!!!
Τρακτέρ, aat2790076
Τόπος: 09638 Lichtenberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 1490 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...

Δείτε αγγελία
P

Fendt 936 vario
ΝΈΑ Fendt 936 vario
Τρακτέρ, aat2790075
Τόπος: 67670 MOMMENHEIM, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH 844 XL
ΝΈΑ Case IH 844 XL
Τρακτέρ, aat2790074
Τόπος: 79379 Müllheim, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 2420 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 10 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...

Δείτε αγγελία
P

Fendt 516 Vario
ΝΈΑ Fendt 516 Vario
Τρακτέρ, aat2790069
Τόπος: 79576 Weil am Rhein - Haltingen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 380 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Massey Ferguson 7720 DynaVT Exclusiv
ΝΈΑ Massey Ferguson 7720 DynaVT Exclusiv
Τρακτέρ, aat2790066
Τόπος: 47608 Geldern, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 570 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fendt 380GHA
ΝΈΑ Fendt 380GHA
Τρακτέρ, aat2790065
Τόπος: 76646 Bruchsal, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 5800 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Case IH 1455 XL
ΝΈΑ Case IH 1455 XL
Τρακτέρ, aat2790061
Τόπος: 46325 Borken, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Deutz-Fahr Agrotron 6.20
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 6.20
Τρακτέρ, aat2790060
Τόπος: 64354 Reinheim, Γερμανία, Ισχύς κινητήρα: 86 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Kubota L5740 H CAB
ΝΈΑ Kubota L5740 H CAB
Τρακτέρ, aat2790047
Τόπος: 18276 Mühlengeez, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Ώρες λειτουργίας: 420 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Massey Ferguson MF 6497
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 6497
Τρακτέρ, aat2790044
Τόπος: 06849 Dessau, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

John Deere 8360R AUTOPOWR
ΝΈΑ John Deere 8360R AUTOPOWR
Τρακτέρ, aat2790020
Τόπος: 04749 Ostrau, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 1795 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...

Δείτε αγγελία
P

Fendt 313
ΝΈΑ Fendt 313
Τρακτέρ, aat2790013
Τόπος: 33142 Büren, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 134 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...

Δείτε αγγελία
P


 
1 - 50 από 13610