Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fiat

134 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Fiat στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fiat 680 DT
Fiat 680 DT
Τρακτέρ, aat2624150
Τόπος: 74589 Satteldorf, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 6589 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...

Δείτε αγγελία
P

Κορυφαία προσφορά
Fiat Hitachi Fr 100
Fiat Hitachi Fr 100
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt2767766
Τόπος: 33034 Brakel, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 100-90
ΝΈΑ Fiat 100-90
Τρακτέρ, aat2791217
Τόπος: 65558 Holzheim, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 4847 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...

Δείτε αγγελία
P

Fiat 880 TD PRIVATVERKAUF
ΝΈΑ Fiat 880 TD PRIVATVERKAUF
Τρακτέρ, aat2790743
Τόπος: 7503 Großpetersdorf , Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 5650 h

Δείτε αγγελία
P

Fiat 580 mit Frontlader
Fiat 580 mit Frontlader
Τρακτέρ, aat2789072
Τόπος: 36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 9447 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Κύλινδρος: 4, ...

Δείτε αγγελία
P


Fiat 680
Fiat 680
Τρακτέρ, aat2789070
Τόπος: 49624 Löningen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 7100 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 06.08.1980, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Κύλινδρος: 4, ...

Δείτε αγγελία
P

Fiat 100-90DT
Fiat 100-90DT
Τρακτέρ, aat2788209
Τόπος: 97232 Giebelstadt, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 9100 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Καμπίνα, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 640DT
Fiat 640DT
Τρακτέρ, aat2788200
Τόπος: 93189 Reichenbach, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 5027 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Ελαστικά μπροστά: 9.5 R24, Ελαστικά πίσω: 420/85 R30

Δείτε αγγελία
P

Fiat 780 DT
Fiat 780 DT
Τρακτέρ, aat2788174
Τόπος: 72290 Lossburg-Wittendorf, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Ελαστικά μπροστά: 11,2-28, Ελαστικά πίσω: 16,9-34

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 110-90
Fiat 110-90
Τρακτέρ, aat2788075
Τόπος: 8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 36 km/h, Κύλινδρος: 6, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 15

Δείτε αγγελία
P

Fiat 55-66 DT
Fiat 55-66 DT
Τρακτέρ, aat2787703
Τόπος: 37217 Ziegenhagen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 3, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...

Δείτε αγγελία
P

Fiat R 450-1 DT Allrad
Fiat R 450-1 DT Allrad
Τρακτέρ, aat2785498
Τόπος: 84453 Mühldorf, Γερμανία, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 9100 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο

Δείτε αγγελία
P

Fiat F130
Fiat F130
Τρακτέρ, aat2784320
Τόπος: 48341 Altenberge, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 420/70 R28, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat E 3/15N
Fiat E 3/15N
Περονοφόρο, ldt2782281
Τόπος: 20-135 Lublin, Πολωνία

Δείτε αγγελία
P

Fiat 315
Fiat 315
Τρακτέρ, aat2780292
Τόπος: 2390 Hazerswoude Dorp, Ολλανδία, Ώρες λειτουργίας: 4100 h, Ελαστικά μπροστά: 6.00-16 CA.80% VREDESTEIN, Ελαστικά πίσω: 380/70 R28 CA. 40 % PIRELLI

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 500 Special
Fiat 500 Special
Τρακτέρ, aat2778002
Τόπος: 79761 Waldshut-Tiengen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1973, Ώρες λειτουργίας: 10800 h, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Μονάδα ελέγχου ew: 1, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 80-88
Fiat 80-88
Τρακτέρ, aat2777919
Τόπος: 59269 Beckum, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h

Δείτε αγγελία
P

Fiat DOBLO
Fiat DOBLO
Λοιπά, yat2777906
Τόπος: 4668 Grimma, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 2010

Δείτε αγγελία
P

Fiat TS 115
Fiat TS 115
Λοιπά, yat2777831
Τόπος: 06628 Naumburg OT Flemmingen, Γερμανία

Δείτε αγγελία
P

Fiat 80-90 PRIVATVERKAUF
Fiat 80-90 PRIVATVERKAUF
Τρακτέρ, aat2775964
Τόπος: 8401 Kalsdorf, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 5100 h, Ελαστικά μπροστά: 380/70R24, Ελαστικά πίσω: 480/70R34

Δείτε αγγελία
P

Fiat F110 DT
Fiat F110 DT
Τρακτέρ, aat2773043
Τόπος: 62-830 Zbiersk, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Τετρακίνητο

Δείτε αγγελία
P

Fiat Allis 315
Fiat Allis 315
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt2772818
Τόπος: 46325 Borken, Γερμανία, Ώρες λειτουργίας: 2424 h, Καμπίνα, Πείρος έλξης, Χωρητικότητα φτυαριού: 2.50 m³

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 780
Fiat 780
Τρακτέρ, aat2772709
Τόπος: 8313 Rutten, Ολλανδία, Ώρες λειτουργίας: 8750 h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Ελαστικά μπροστά: 750x20, Ελαστικά πίσω: 270/95x46

Δείτε αγγελία
P

Fiat Fiat 56-66 A
Fiat Fiat 56-66 A
Τρακτέρ, aat2772371
Τόπος: 92339 Beilngries, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 1566 h, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...

Δείτε αγγελία
P

Fiat 70 - 90 DT
Fiat 70 - 90 DT
Τρακτέρ, aat2771101
Τόπος: 08297 Zwönitz, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 7395 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 65-66
Fiat 65-66
Τρακτέρ, aat2770959
Τόπος: 38170 Winnigstedt, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 4402 h, Μπροστινά βάρη, Σύστημα κλιματισμού, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 22.07.1988, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, ...

Δείτε αγγελία
P


Fiat Hitachi Fr 100
Fiat Hitachi Fr 100
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt2767766
Τόπος: 33034 Brakel, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 1880 DT
Fiat 1880 DT
Τρακτέρ, aat2765607
Τόπος: 5151 Drunen, Ολλανδία, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Κύλινδρος: 6

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 80-90DT
Fiat 80-90DT
Τρακτέρ, aat2765064
Τόπος: 20-135 Lublin, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 1998

(με 23% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat GEBR. FIAT F 130 DT
Fiat GEBR. FIAT F 130 DT
Τρακτέρ, aat2764352
Τόπος: 92637 Weiden i.d.Opf., Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 6870 h, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 180-90
Fiat 180-90
Τρακτέρ, aat2764075
Τόπος: 4721 Schijf, Ολλανδία, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 9044 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, ...

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 4600
Fiat 4600
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2763650
Τόπος: 3910 Zwettl, Αυστρία, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου

Δείτε αγγελία
P

Fiat Skudo 2,0 TD
Fiat Skudo 2,0 TD
Λοιπά, yat2758950
Τόπος: 9500 Villach, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 2005

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 45.66
Fiat 45.66
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2756629
Τόπος: 08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία, Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 7165 h

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat Zugpendel für 110-90
Fiat Zugpendel für 110-90
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt2744834
Τόπος: 34414 Daseburg, Γερμανία

Δείτε αγγελία
P

Fiat DT 540 S
Fiat DT 540 S
Τρακτέρ, aat2744390
Τόπος: 33104 Paderborn, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 100-90
Fiat 100-90
Τρακτέρ, aat2742373
Τόπος: 63-708 Rozdrażew, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...

Δείτε αγγελία
P

Fiat F 130
Fiat F 130
Τρακτέρ, aat2737816
Τόπος: 72186 Empfingen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 21.07.1993, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 80-88
Fiat 80-88
Τρακτέρ, aat2735068
Τόπος: 38486 Apenburg-Winterfeld , Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6890 h, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 70-88
Fiat 70-88
Τρακτέρ, aat2734073
Τόπος: 5527 Hapert, Ολλανδία, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 4750 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h

Δείτε αγγελία
P

Fiat 500 S
Fiat 500 S
Τρακτέρ, aat2729697
Τόπος: 4484 Kronstorf, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...

Δείτε αγγελία
P

Fiat 640 DT
Fiat 640 DT
Τρακτέρ, aat2729630
Τόπος: 4484 Kronstorf, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Μονάδα ελέγχου ew: 1, ...

(με 12% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 65-90
Fiat 65-90
Τρακτέρ, aat2729537
Τόπος: 4484 Kronstorf, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Ελαστικά μπροστά: 11,2 - 24, Ελαστικά πίσω: 16,9 - 30

(με 12% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 70-90 DT
Fiat 70-90 DT
Τρακτέρ, aat2729477
Τόπος: 4484 Kronstorf, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...

(με 12% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 640
Fiat 640
Τρακτέρ, aat2728785
Τόπος: 8097 Oosterwolde, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 6400 h, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 55-66
Fiat 55-66
Τρακτέρ, aat2728593
Τόπος: 36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 4630 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 85-90 DT
Fiat 85-90 DT
Τρακτέρ, aat2727284
Τόπος: 97440 Werneck, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1992, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 340/85 R24, Ελαστικά πίσω: 16.9 R34

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 160 90 mech. Getriebe
Fiat 160 90 mech. Getriebe
Τρακτέρ, aat2725208
Τόπος: 49835 Wietmarschen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 8424 h, Τετρακίνητο, Κύλινδρος: 6, Ελαστικά μπροστά: 16.9 R 28, Ελαστικά πίσω: 20.8 R 38

Δείτε αγγελία
P

Fiat 80-94
Fiat 80-94
Τρακτέρ, aat2725056
Τόπος: 5527 Hapert, Ολλανδία, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Τετρακίνητο

Δείτε αγγελία
P

Fiat 640
Fiat 640
Τρακτέρ, aat2723389
Τόπος: 36179 Bebra, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1977, Ώρες λειτουργίας: 9800 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Ελαστικά μπροστά: 8.4-24, Ελαστικά πίσω: 14.9-30

Δείτε αγγελία
P

Fiat Wein-/Obstbauschlepper
Fiat Wein-/Obstbauschlepper
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2717702
Τόπος: 79331 Teningen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 5.00-15, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 415DT
Fiat 415DT
Τρακτέρ, aat2714829
Τόπος: 79274 St. Märgen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1966, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h

Δείτε αγγελία
P


 
1 - 50 από 134