Εξειδίκευση αναζήτησης
Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Πίσω φορτωτής
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Cleaning/ processing equipment
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμούλκα επιβατικού
Γεφυροπλάστιγγες
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εγκαταστάσεις σταβλισμού
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικά
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Forestry mulcher
Hydraulic hedge shears
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fiat

128 αποτελέσματα
Αγοράστε μεταχειρισμένα Fiat στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fiat 680 DT
Fiat 680 DT
Τρακτέρ, aat2624150
Τόπος: 74589 Satteldorf, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 6589 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...

Δείτε αγγελία
P

Fiat DOBLO CARGO 1.9
ΝΈΑ Fiat DOBLO CARGO 1.9
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt2658540
Τόπος: 4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 2002

Δείτε αγγελία
P

Fiat FR7C
ΝΈΑ Fiat FR7C
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt2658349
Τόπος: 4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία

Δείτε αγγελία
P

Fiat 446
Fiat 446
Τρακτέρ, aat2655342
Τόπος: 48683 Ahaus, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 3750 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Καμπίνα, Μονάδα ελέγχου ew: 1, Ελαστικά μπροστά: 7.50-16, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 5670
Fiat 5670
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2654822
Τόπος: 36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1990, Εκτοξευτής δεματίων, Μετρητής τροχός pick-up, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Ευρυγώνιος άξονας pto, ηλεκτρονική επιτήρηση, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P


Fiat F140
Fiat F140
Τρακτέρ, aat2654486
Τόπος: 8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat F110
Fiat F110
Τρακτέρ, aat2654485
Τόπος: 8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 2691 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat F110 DT
Fiat F110 DT
Τρακτέρ, aat2654113
Τόπος: 62-830 Zbiersk, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Τετρακίνητο

Δείτε αγγελία
P

Fiat 100/90
Fiat 100/90
Τρακτέρ, aat2652257
Τόπος: 27232 Sulingen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1988, Ώρες λειτουργίας: 6979 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h

Δείτε αγγελία
P

Fiat 90-90 DT
Fiat 90-90 DT
Τρακτέρ, aat2651379
Τόπος: 20-406 Lublin, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h

Δείτε αγγελία
P

Fiat 6 CYL
Fiat 6 CYL
Εξαρτήματα/ανταλλακτικά, uat2650470
Τόπος: 4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία

Δείτε αγγελία
P

Fiat OMCP3-100
Fiat OMCP3-100
Εξαρτήματα/ανταλλακτικά, uat2650463
Τόπος: 4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία

Δείτε αγγελία
P

Fiat
Fiat
Εξαρτήματα/ανταλλακτικά, uat2650445
Τόπος: 4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία

Δείτε αγγελία
P

Fiat 4 CYL
Fiat 4 CYL
Εξαρτήματα/ανταλλακτικά, uat2650409
Τόπος: 4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία

Δείτε αγγελία
P

Fiat 45-66 DT
Fiat 45-66 DT
Τρακτέρ, aat2648729
Τόπος: 33824 Werther, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 3421 h, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Χαμηλή καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, ...

Δείτε αγγελία
P

Fiat 466
Fiat 466
Τρακτέρ, aat2647911
Τόπος: 7925 Linde, Ολλανδία, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 5700 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Ταχύτητα pto: 540/750, Ελαστικά μπροστά: 7/50/16, Ελαστικά πίσω: 12/4/38

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat F120
Fiat F120
Τρακτέρ, aat2646391
Τόπος: 20-406 Lublin, Πολωνία, Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h

Δείτε αγγελία
P

Fiat 80/90 DT
Fiat 80/90 DT
Τρακτέρ, aat2642396
Τόπος: 95666 Mitterteich, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 6002 h, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 82-94
Fiat 82-94
Τρακτέρ, aat2641240
Τόπος: 7050 Varsseveld, Ολλανδία, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 4268 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Ελαστικά μπροστά: 340/85R24, ...

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 65-88 DT
Fiat 65-88 DT
Τρακτέρ, aat2640946
Τόπος: 8850 Murau, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 45-66 mit Kabine und Servolenkung super Zustand
Fiat 45-66 mit Kabine und Servolenkung super Zustand
Τρακτέρ, aat2638168
Τόπος: 95688 friedenfels, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 4190 h, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 3, ...

Δείτε αγγελία
P

Fiat 5980 / 654
Fiat 5980 / 654
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2637890
Τόπος: 36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1997, Χορτοδετική πρέσα, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Ευρυγώνιος άξονας pto, ηλεκτρονική επιτήρηση, Πλάτος συλλέκτη: 1.80 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 500 Spezial 4000 € Exportpreis
Fiat 500 Spezial 4000 € Exportpreis
Τρακτέρ, aat2637856
Τόπος: 48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 5 %

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 65-88DT
Fiat 65-88DT
Τρακτέρ, aat2634885
Τόπος: 4716 Hofkirchen, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 4080 h, Μονάδα ελέγχου dw: 1, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h

(με 12% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 55-66
Fiat 55-66
Τρακτέρ, aat2626191
Τόπος: 4233 Ameide, Ολλανδία, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540, Ελαστικά μπροστά: 10.0/80R12, Ελαστικά πίσω: 13.6R28

Δείτε αγγελία
P

Fiat F 115 DT
Fiat F 115 DT
Τρακτέρ, aat2625492
Τόπος: 28355 Bremen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 86 kW, Ώρες λειτουργίας: 6211 h, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...

Δείτε αγγελία
P


Fiat 160-90
Fiat 160-90
Τρακτέρ, aat2624602
Τόπος: 91550 Dinkelsbühl, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 6700 h, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Μονάδα ελέγχου dw: 3, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 680 DT
Fiat 680 DT
Τρακτέρ, aat2624150
Τόπος: 74589 Satteldorf, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 6589 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...

Δείτε αγγελία
P

Fiat 60-66 DT
Fiat 60-66 DT
Τρακτέρ, aat2620194
Τόπος: 39049 Sterzing, Ιταλία, Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 7124 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...

Δείτε αγγελία
P

Fiat 650-1 DT
Fiat 650-1 DT
Τρακτέρ, aat2619027
Τόπος: 48346 Ostbevern, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 9430 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...

Δείτε αγγελία
P

Fiat 110-90 DT
Fiat 110-90 DT
Τρακτέρ, aat2613565
Τόπος: 8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 81 kW

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat F130
Fiat F130
Τρακτέρ, aat2613564
Τόπος: 8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 3362 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat Winner F115
Fiat Winner F115
Τρακτέρ, aat2613563
Τόπος: 8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 85 kW

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat Winner F115
Fiat Winner F115
Τρακτέρ, aat2613562
Τόπος: 8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 6380 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 90-90 DT
Fiat 90-90 DT
Τρακτέρ, aat2611530
Τόπος: 3123 Obritzberg, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...

(με 12% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat
Fiat
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt2609033
Τόπος: 08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat Alle
Fiat Alle
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt2608885
Τόπος: 48231 Warendorf, Γερμανία

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 880DT
Fiat 880DT
Τρακτέρ, aat2608853
Τόπος: 37217 Ziegenhagen, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...

Δείτε αγγελία
P

Fiat Allradschlepper L 85
Fiat Allradschlepper L 85
Τρακτέρ, aat2608776
Τόπος: 77790 Steinach, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 2840 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...

Δείτε αγγελία
P

Fiat 45-66 DT
Fiat 45-66 DT
Τρακτέρ, aat2608773
Τόπος: 77790 Steinach, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1986, Ώρες λειτουργίας: 4390 h, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Ελαστικά μπροστά: 9.5-20, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 680 DT
Fiat 680 DT
Τρακτέρ, aat2607818
Τόπος: 9500 Villach, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Μονάδα ελέγχου dw: 2, Ελαστικά μπροστά: 12.4R24, Ελαστικά πίσω: 16.9R30

(με 20% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat G 210
Fiat G 210
Τρακτέρ, aat2604120
Τόπος: 04916 Herzberg/ Elster, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 154 kW, Ώρες λειτουργίας: 12440 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ...

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 50-66 DT
Fiat 50-66 DT
Τρακτέρ, aat2603661
Τόπος: 4224 Wartberg, Αυστρία, Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής

(με 12% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 180-90 DT
Fiat 180-90 DT
Τρακτέρ, aat2601998
Τόπος: 8314 BANT (N.O.P), Ολλανδία, Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 13 h, Κύλινδρος: 6

(με 21% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 450
Fiat 450
Τρακτέρ αντίκες, aet2599666
Τόπος: 52525 Heinsberg, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 6700 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h

Δείτε αγγελία
P

Fiat 415
Fiat 415
Τρακτέρ, aat2598518
Τόπος: 5527 Hapert, Ολλανδία, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Κύλινδρος: 4

Δείτε αγγελία
P

Fiat 5880
Fiat 5880
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2597990
Τόπος: 35096 Weimar, Γερμανία, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, Πλάτος συλλέκτη: 1.74 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου

(με 19% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 5650
Fiat 5650
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2597881
Τόπος: 35096 Niederwalgern, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1989, Πλάτος συλλέκτη: 1.25 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου

Δείτε αγγελία
P

Fiat 80-90 DT
Fiat 80-90 DT
Τρακτέρ, aat2593085
Τόπος: 09496 Lauterbach, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 7800 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...

Δείτε αγγελία
P

Fiat F 80-90 DT
Fiat F 80-90 DT
Τρακτέρ, aat2592297
Τόπος: 48599 Gronau, Γερμανία, Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...

(με 10.7% ΦΠΑ)
Δείτε αγγελία
P

Fiat 80-76 DT
Fiat 80-76 DT
Τρακτέρ, aat2591253
Τόπος: 77767 Appenweier, Γερμανία, Καμπίνα

Δείτε αγγελία
P
 
1 - 50 από 128